Nieuws

Schippershuis
Gebiedsvisie van Maas tot Bath
Terpkerk

Het Schippershuis in Urmond

d.d. 1 mei 2018

Biografie van een bijzonder huis in een historische omgeving

Het langverwachte boek over de bouwgeschiedenis van het Schippershuis, zijn bewoners en de wisselwerking tussen Schippershuis en Urmond in de loop van drie eeuwen zal worden gepresenteerd tijdens de St. Leendertmarkt Urmond

op 3 juni 2018 van 13.30 tot 15.00 uur in de Terpkerk te Urmond

Coen Eggen, Harry Strijkers, Guus Janssen, Rob Janssen en Mark Proosten hebben aan de totstandkoming van het boek bijgedragen. Elk van hen zal, vanuit het eigen perspectief, ook kort bijdragen aan de presentatie van het resultaat.

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan mevrouw Marion Leurs – Mordang, burgemeester van Stein. Iedereen is welkom.
Na afloop kunnen geïnteresseerden een exemplaar aanschaffen (€ 18.00).

Na 3 juni kunnen belangstellenden zich daarvoor melden bij Marijke Clerx of Hein Wijnands.
Dit voor zover de voorraad strekt.


Gebiedsvisie van Maas tot Bath

d.d. 30 april 2018

Komende tijd vinden op het bovengebied van De Bath langs de Maas in Urmond een aantal ruimtelijke aanpassingen plaats (2 dijkverstevingen door het Waterschap, terugplaatsing van de Naamse Veertrap door het Consortium Grensmaas en de herinrichting van speeltuin De Bath door de gemeente).
De Stichting Vrijheid Urmond (VU) en de Urmondse Monumenten Stichting (UMS) willen deze veranderingen aangrijpen om het gehele gebied integraal onder de loep nemen.
Het bovengebied De Bath is immers van historische betekenis daar er van de 15e tot de 20e eeuw een bloeiende maashaven lag.
Intentie van de initiatiefnemers is om – als eerbetoon aan het verleden – componenten van de vroegere maashaven zo veel als mogelijk in het gebied weer zichtbaar te maken (kade, bassin, monding, omwalling, stadspoort).
Buiten het historische aspect verdient de infrastructuur van het betreffende gebied sowieso een opknapbeurt. De wandelpaden zijn gevaarlijk begaanbaar.
De groenstructuur is verwilderd. De aanvoerroute voor evenementen (Urpop, Schutterij) vergt verbetering.
Samenvattend, de initiatiefnemers willen de komende los van elkaar staande ruimtelijke aanpassingen gebruiken om te komen tot een totale en integrale benadering van het gebied, waarin voornoemde facetten zijn meegenomen. Onder verantwoordelijkheid van VU en UMS is een eerste proeve van een gebiedsvisie tot stand gebracht. Deze is breed en met veel bijval in het Urmondse besproken (omwonenden, Urpop, Schutterij, IVN).
Alle werkzaamheden tot nu toe zijn door vrijwilligers verricht. Nu er een eerste proeve ligt, is een verdere uitwerking nodig. Een uitwerking waarvoor externe deskundigheid en externe overheidsfinanciering noodzakelijk is. Een uitwerking waarvan verwacht wordt dat deze de basis kan zijn voor een door de gemeente later vast te stellen integraal gebiedsplan en een daaruit voortkomend uitvoeringsprogramma.


Onderhoudsrestauratie Terpkerk afgerond

d.d. 25 maart 2018


Het voormalige kerkgebouw en rijksmonument de Terpkerk verkeerde op een aantal punten in een minder goede staat waardoor een onderhoudsrestauratie onvermijdelijk was teneinde het gebouw zodanig in stand te houden dat het
- een volwaardig rijksmonument blijft,
- aantrekkelijk blijft voor potentiële gebruikers/huurders,
- en daardoor op een goede en rendabele wijze geëxploiteerd kan worden.
Het is een belangrijk Rijksmonument in de oude beschermde dorpskern van Urmond.
De Urmondse Monumenten Stichting besloot een tijd geleden tot een onderhoudsrestauratie.

Uitvoering

De onderhoudsrestauratie is in de laatste maanden van 2017 afgerond. Scheuren en loszittend stucwerk zijn hersteld. De sanitaire voorzieningen zijn vernieuwd. Voegwerk is regenwerend gemaakt. Verzande en uitgevallen voegwerk is hersteld. Het uurwerk/klokken, wijzerplaten en wijzerverdeelwerken zijn gereviseerd. Constructief herstel van de kapconstructie heeft plaatsgevonden. Op meerdere plekken is verfwerk toegepast.

Financiering restauratie

De restauratie van de Terpkerk is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap),
- de Provincie Limburg
- eigen bijdrage van de Urmondse Monumenten Stichting (UMS)


Afbeeldingen