Doelstelling

De stichting beoogt de in Urmond aanwezige monumenten te behoeden voor verval en ondergang en, mede door het bevorderen van een passende bestemming daarvoor, in stand te houden, een en ander, indien en voorzover mogelijk, in de zin van de Monumentenwet.

Eigendom en beheer

De onder 1 bedoelde monumenten hebben een publiek karakter zoals de:
Terpkerk. (eigendom van de stichting)
Bokkenrijder/Mariakapel. (eigendom van de stichting)
Barbarakapel. (eigendom van de stichting)
De Kruiskapel. (waarover het beheer wordt gevoerd)

Monumenten

ONDER MONUMENTEN WORDT ONDER ANDERE VERSTAAN:
  1. onroerende zaken welke geacht kunnen worden van belang te zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of historie of hun volkskundige aard;
  2. en groepen van onroerende zaken, welke met een of meer tot die groep behorende monumenten een beeld vormen, dat geacht kan worden van belang te zijn wegens de schoonheid of het karakter van het geheel
  3. roerende zaken van historische betekenis. Urmond bezit een groot aantal monumenten welke in particulier bezit zijn.